ارائه انواع مشاوره تخصصی در خصوص بيمه تامين اجتماعي

تصویب نامه های مرتبط با قانون کار

 

* اصلاح تصويب نامه ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1383 کارکنان دولت

 

* تصويب نامه در خصوص الحاق جزء (د) به بند (1) تصويب نامه موضوع تشكيل ستاد تشويق و حمايت از سرمايه گذاري استان

 

* تصويب نامه در خصوص الحاق يك تبصره به ماده (3) آيين نامه اجرايي قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي

 

* تصويب نامه در خصوص تشكيل ستاد تشويق و حمايت از سرمايه گذاري استان

 

* تصويب نامه در خصوص تعيين حق مسكن كارگران 1383

 

* تصويب نامه در خصوص تمديد آيين نامه مستثني شدن خدام و  كاركنان بقاع متبركه ، مساجد ، حسينيه ها ، تكايا ، مدارس علوم ديني موقوفه و موقوفات عام غير توليدي از شمول موادي از قانون كار

 

* تصويب نامه در خصوص عقد قرارداد با شركت هاي خصوصي و تعاوني براي وظايف پشتيباني و خدماتي

 

* تصويب نامه در خصوص واگذاري سهام ترجيحي

 

* تصويب نامه در مورد حق حضور اعضاي هيات هاي تشخيص و حل اختلاف وزارت كار و امور اجتماعي

 

* تصويب نامه راجع به اصلاح آیين نامه اجرایي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي

 

* تصويب نامه راجع به افزايش حق مسكن كارگران

 

 

* مصوبه شوراي عالي اداري در مورد وظايف حوزه مركزي و واحدهاي استاني وزارتخانه هاي آموزش و پرورش ، راه و ترابري ، كار و امور اجتماعي و تعاون

 

* مصوبه هيات وزيران در خصوص نيروهاي مشمول قانون کار در دستگاه هاي اداري

 

* تصویب نامه در خصوص تمدید آئین نامه مستثنی شدن خدامین و كاركنان بقاع متبركه، مساجد، حسینیه ها، تكایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی است از قانون كار موضوع ماده 191

 

*  تصویب نامه كمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در مورد تمدید آئین نامه مستثنی شدن خدامین و كاركنان بقاع متبركه، مساجد، حسینیه ها، تكایا، مدارس علوم دینی

 

*  تصویب نامه راجع به تمدید مدت آئین نامه اجرایی ماده 191 –معافيت كارگاه كمتر از 10 نفر از قانون كار

 

*  افزایش حق حضور اعضای هیات تشخیص و حل اختلاف

 

* تصویب نامه راجع به افزایش حق مسكن كارگران مصوب 2/5/84

 

* تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 84515 مورخ 15/12/84 در خصوص پیمانكاران