ارائه انواع مشاوره تخصصی در خصوص بيمه تامين اجتماعي

آيين نامه ها و مواد اصلاحي آنها

 

1-آیين نامه اجرایي ماده (48) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

 

2-آيين نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق يک تبصره به آن

 

3-آيين نامه اجرايي قانون بيمه بازنشستگي ، فوت و از كارافتادگي بافندگان قالي ، قاليچه ، گليم و زيلو

 

4-آیين نامه اجرایي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي

 

5-آیين نامه اجرایي ماده (151) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (53) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

 

6-آیين نامه اجرایي ماده (54) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.

 

7-آیين نامه اجرایي ماده (198) قانون كار جمهوري اسلامي ايران

 

8-آيين نامه استخدام پيماني

 

9-آیین نامه استخدامي دهياري هاي كشور

 

10-آیين نامه بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير

 

11-آیين نامه بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران اسناد رسمي

 

12-آیين نامه تشكيل شوراي اجتماعي كشور

 

13-آیین نامه جدید مشاغل سخت و زيان آور

 

14-آیين نامه چتر ايمني رفاه اجتماعي

 

15-آیين نامه چگونگي تشكيل ، حدود وظايف ، اختيارات و چگونگي عملكرد انجمن هاي اسلامي كارگري

 

16-آيين نامه حفاظتي كارگاه هاي ساختماني

 

17-آیين نامه داخلي شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي

 

18-آیين نامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار

 

19-آیين نامه كار زندانيان ، با اولويت حرفه آموزي ، موضوع بند (ب) ماده (190) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

 

20-آیين نامه مربوط به انتخاب اعضاي هیات هاي تشخيص

 

21-آیين نامه مربوط به انتخاب اعضاي هیات هاي حل اختلاف

 

22-آیین نامه معافیت کارگاه های کوچک دارای کمتر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار ، موضوع ماده (191) قانون کار

 

23-آیين نامه معالجه و از كارافتادگي ورزشي

 

24-آیين نامه نحوه نظارت بر مصوبات شوراي هماهنگي اجرایي اتباع بيگانه

 

25-آیين نامه همكاري شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه و ستاد كل نيروهاي مسلح

 

26-آيين‌نامه اجرايي قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت

 

27-اصلاح آیين نامه اجرایي قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد ، جانباز از كارافتاده و مفقود الاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي

 

28-اصلاح آیين نامه استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار

 

29-اصلاح آیين نامه بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير

 

30-اصلاح تبصره (2) ماده (15) آیين نامه اجرایي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

 

31-اصلاح ماده (11) آیين نامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار

 

32-اصلاح مواد (5) و (6) آیين نامه اجرایي قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي

 

33- آئین نامه انتخاب اعضای هیئت تشخیص

 

34-آئین نامه انتخاب اعضای هیئت حل اختلاف

 

35-آئین نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و غیره

 

36-آئین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون كار و الحاق یك تبصره به آن

 

37-اصلاح ماده یك آئین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون كار

 

38-آئین نامه انضباطی كارآموزی توام با كار

 

39-آئین نامه رسیدگی و چگونگی تشكیل جلسات هیئت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164

 

40-آئین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166

 

41-آئین نامه چگونگی مدت كار ، تعطیلات و مرخصی ها ، مزد و حقوق كارگرانی كه طرز كارشان به نحوی است كه تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود موضوع ماده 190

 

42-آئین نامه مستثنی شدن خدامین و كاركنان بقاع متبركه، مساجد، حسینیه ها، تكایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی است از قانون كار موضوع ماده 191

 

43- آئین نامه اجرایی ماده 191

 

44-آیین نامه قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم كارفرما كارگاههای به میزان 5 نفر

 

45- آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری كاركنان بالینی نظام سلامت